ഈർക്കിലുകളിൽ ചിലത് ചൂലിൽ നിന്ന്
മാറിപ്പോയപ്പോഴാണത്രെ അരാജകത്വം തുടങ്ങിയത്
കെട്ടഴിഞ്ഞതല്ലത്രെ!

എത്ര നാക്കുകൾ വടിച്ചു
എത്ര പല്ലുകൾക്കിടയിൽ കുത്തി നാറ്റിച്ചു
എത്ര കുത്തിയെടുപ്പുകൾ

എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ, ശ്വാസമടക്കി വേർതിരിച്ചെടുത്തു
കടം കയറിയ വീട്ടു വരാന്തകൾ


എത്ര കാല്പാടുകൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു
എത്ര മാലിന്യങ്ങൾ തൂത്തുവാരി
എത്ര തൂത്തുവാരലുകൾ!!
— സന്തോഷ്‌ കാന