ആകാശം മുഴുവൻ പരന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ചിറകുകളോടെയാണ്
ആ തടാക നഗരത്തിൽ പറന്നിറങ്ങിയത്
തടാകക്കരയിലെ ചായക്കോപ്പയിലെ
ഊഷ്മളത, ചുംബനം.

രാത്രിയിൽ ശ്വാന സാക്ഷ്യത്തിൽ
പരസ്പരംപങ്കുവെയ്ക്കൽ.

കൈകോർത്തൊരു നഗര, നയന പ്രദക്ഷിണം

പിന്നെ ആ രാത്രി
ആലിംഗന, ചുംബനങ്ങൾക്ക്
ശ്രവണ രഹസ്യങ്ങൾക്ക്
ഹൃദയ ഭേദ്യ സാക്ഷ്യത്തോടെ ഞാൻ.

എന്റെ ശ്വാന വിശ്വാസ്യതയുടെ
വാലറുത്ത സത്യം

എന്റെ വിലാപങ്ങൾ
മുറിയുടെ ചുമരുകളിൽ തട്ടി
മുറിവേറ്റ്
നിശബ്ദമായടങ്ങി
അല്പനേരത്തെയ്ക്ക് .
-സന്തോഷ്‌ കുമാർ കാനാ