കരയുന്ന കുട്ടിയ്ക്കല്ല പാല്
സൂത്രത്തിൽ, അതീവ ജാഗ്രതയോടെ
പാല് കൈക്കലാക്കുന്ന കുട്ടിയ്ക്കാണ്
പാല്, മോര്, തൈര്
പിന്നെ എല്ലാ ……ഉം.
കരയുന്ന കുട്ടി പാവം മണ്ടൻ
കരഞ്ഞുതീർക്കും …പിന്നല്ലാതെ .
 —-സന്തോഷ്‌ കുമാർ കാനാ 

THE CRYING BABY DOESN’T GET THE MILK
THE BABY THAT PLOTS EVERY MOVEMENT CLEVERLY
WITH A BLANK FACE
WALKS AWAY WITH MILK, HONEY AND WHAT NOT!!
THE CRYING BABY IS LEFT CRYING ALWAYS
AND REMAINS A LOSER ALWAYS
—Santhosh Kumar Kana