കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് രാത്രിയുടെ കറുത്ത മഷി എന്റെ കടലാസില്‍ പരന്നു
വാക്കുകള്‍ വിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ഇടയ്ക്കിടെ തിളങ്ങി നിന്നു.

—സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍ കാനാ

काली स्याही

रो रोके रात की काली स्याही मेरे कागज़ पे फैल गयी
दूर के तारे जैसे कुछ शब्द बीच में टिम टिमाते रहे।

— संतोष कुमार कान्हा


THE DARK INK

My Tears spread the night’s dark ink on my paper
Words shone in between like distant stars
–Santhosh Kumar Kana