അന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ വിഷയം
“ചൂലുകൾ എങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കണം” എന്നതായിരുന്നു
വിഷയം വന്ന വഴി
“മാലിന്യം കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല” എന്ന പരാതിയിൽ നിന്നായിരുന്നു!!!!

ഓരോ ജോലിക്കാരനും ദിവസവും
ചൂൽ പരിശോധിക്കണം
കെട്ടഴിയാതെ നോക്കണം
ഒരു രെജിസ്റ്റരിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കുറിക്കണം

ഏറെ നേരം ക്യൂ നിന്ന്
മൂപ്പനിൽ നിന്ന് ആ രജിസ്റ്റരിൽ
ഒപ്പ് വാങ്ങിക്കണം

അങ്ങിനെ രജിസ്റ്ററുകൾ വെക്കാൻ
അലമാര വാങ്ങി
അലമാരയുടെ താക്കോൽ സൂക്ഷിക്കാനൊരാളെ നിയമിച്ചു
ഓരോ ജോലിക്കാരനും വൈകുന്നേരം രജിസ്റ്റർ ഏല്പിച്ചാൽ
സൂക്ഷിപ്പുകാരന്റെ അടുത്തുള്ള രജിസ്റ്റരിൽ ഒപ്പ് വെയ്ക്കണം
താൻ രജിസ്റ്റർ എല്പിച്ചു എന്ന ഉറപ്പിന്
സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ രജിസ്റ്റരും, അലമാര പൂട്ടി താക്കോലും മൂപ്പനെ ഏല്പിക്കും
മൂപ്പന്റെ പക്കലുള്ള രജിസ്റ്റരിൽ ഒപ്പ് വെയ്ക്കും
എല്ലാം ഏല്പ്പിച്ചു എന്നതിന്
മൂപ്പൻ ആ രജിസ്റ്റരും, താക്കോലും തന്റെ പക്കലുള്ള
അലമാരയിൽ വെക്കും
ആ അലമാര പൂട്ടി താക്കോൽ
മേശയ്ക്കുള്ളിൽ
മേശയുടെ താക്കോൽ ഒരു കവറിലിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് ഒപ്പ് വെയ്ക്കും
പിന്നെ മുറിയുടെ താക്കോൽ കാവല്ക്കാരനെ എല്പ്പിക്കും
മൂപ്പൻ ഒരു രജിസ്റ്റരിൽ കാവൽക്കാരന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങും
താക്കോൽ കൊടുത്തതിന്!!!

എല്ലാ താക്കോലുകൾക്കും കാവലായി
മാലിന്യങ്ങളുടെ ദുർഗന്ധം സഹിച്ച്
കാവൽക്കാരൻ.
-സന്തോഷ്‌ കാന