കവിത
മടക്കി വെച്ച കുടയായിരുന്നു.
കടുത്ത വെയിലിലും
കനത്ത മഴയിലുമാണ്
നിവർത്തിയത്
— സന്തോഷ്‌ കുമാർ കാനാ