കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു
പെട്ടെന്നായിരുന്നില്ല
ഒരു വലിയ വൃത്തം വർഷങ്ങളായി
മാസങ്ങളായി ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി
ഒരു ബിന്ദുവായില്ലാതായി.

ശബ്ദമില്ല, നിലവിളിയില്ല
കൈകാലിട്ടടിച്ചില്ല
നാവു പുറത്തു ചാടിയില്ല

ഇപ്പോഴും പലർക്കും എന്നെ കാണാമത്രെ!!

പക്ഷെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല.
—സന്തോഷ് കാന