ഈ പ്രേമുണ്ടല്ല
ചെലപ്പം
അങ്ങ് പഞ്ചാബിലെ കടുക്‌ പാടത്ത്ന്നോ
നേപ്പാളിലെ കുന്നിന്റെ മേലേന്നോ
തമിൾ നാട്ട് ലെ കുഗ്രാമത്ത് ന്നോ
അങ്ങനെ ബെരും
നാട്ട് കണ്ട
മതിലും
ചൊമരും എല്ലം പൊളിച്ചിറ്റ്
കണ്ണ്‍ കണ്ട പള്ളീലച്ഛന്യും, മൊല്ലാക്കെന്യും, ഉമ്ബ്രാശന്യും
എല്ലം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചിറ്റ്
നിങ്ങ പറീന്ന വേദാന്തും, ബഡായ്യും
ഒന്നും കേക്കാണ്ട്
രാഷ്ട്രീയും, ഭരണപക്ഷും, പ്രതിപക്ഷും
ചോപ്പും, കാവ്യും , പച്ച്യും
ഒരു തെങ്ങാക്കൊല്യും നോക്കാണ്ട്
താമരശ്ശേരി ചൊരം വയി
നമ്മളെ വാത്ക്ക ബെന്ന് ന്ക്കും
അന്നേരം
ഞാൻ ഒറപ്പായ്റ്റും പറയും:
“നീ സുലൈമാനല്ല
ഹനുമാനാണ്” ന്ന്
— സന്തോഷ്‌ കുമാർ കാനാ