ചലനത്തെ നിശ്ചലതയുമായി

വാക്കുകളെ നിശബ്ദതയുമായി
ചേർത്തു വെയ്ക്കാനുള്ള സങ്കീർണ ശ്രമം

വാക്കുകളുടെ അജ്ഞാത സ്രോതസ്സിനെ
നോക്കിയുള്ള അതിശയിച്ചുള്ള നില്പ്
അതേ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും
വാക്കുകൾ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ വാശി

കൈകളിൽ, വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത സാന്നിധ്യം
ഒരു ചെറു പായയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതിന്റെ
അവിശ്വാസം !!!
— സന്തോഷ്‌ കുമാർ കാനാ