ഇടങ്ങള്‍  മാറി മാറി താവളമടിച്ച് അതേ കളികള്‍ എന്റേതായി ഒരിടം???!!! —സന്തോഷ് കുമാര്‍ കാനാ