ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ വന്നു:
“ചക്ഷു ശ്രവണ ഗളസ്ത്ഥമാം ദർദുരം ഭക്ഷണത്തിന്നപേക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ….”
                                       — സന്തോഷ്‌ കാന