പറയൂ നിൻ  ഗാനത്തിൽ
നുകരാത്ത തേനിന്റെ മധുരിമ എങ്ങിനെ വന്നു?

PARAYOO NIN GAANATHIL
NUKARAATHA THENINTE MADHURIMA ENGINE VANNOO?

നിശയുടെ മടിയിൽ നീ വന്നു പിറന്നൊരാ നിമിഷത്തിൻ
ധന്യതയാലോ?

NISHAYUDE MADIYIL NEE VANNU PIRANNORAA NIMISHATHIN
DHANYATHAYAALO?

പരമ പ്രകാശത്തിൻ ഒരു ബിന്ദു ആരോ നിന് നെറുകയിൽ
ഇറ്റിക്കയാലോ?

PARAMA PRAKAASHATHIN ORU BINDU AARO NIN NERUKAYIL
ITTIKKAYAALO?

കരളിലെ ദുഃഖങ്ങൾ വജ്രശലാഖയായ്
ഇരുൾ കീറി പായുകയാലോ?

KARALILE DUKHANGAL VAJRASHALAAKHAYAY
IRUL KEERI PAAYUKAYALO?

പറയൂ നിൻ ഗാനത്തിൽ കേൾക്കാത്ത രാഗത്തിൻ
മധുരിമ എങ്ങിനെ വന്നു?

PARAYOO NIN GAANATHIL KELKKAATHA RAAGATHIN
MADHURIMA ENGINE VANNOO?

ഇരുളിന്റെ കൂടാരമാകെക്കുലുങ്ങുമാറരിയ
പൂഞ്ചിറകുകൾ വീശി
വരുമൊരുഷസ്സിന്റെ തേരുരുൾ പാട്ടിന്റെ
ശ്രുതിയൊത്തു പാടുകയാലോ ?

IRULINTE KOODAARAMAAKE KULUNGUMAARARIYA
POONCHIRAKUKAL VEESHI
VARUMORUSHASSINTE THERURUL PAATTINTE
SHRUTHIYOTHU PAADUKAYAALO?

കനിവാർന്ന നിൻ സ്വരം
കണ്ണീരാലീറനാം കവിളുകളൊപ്പുകയാലോ?

KANIVAARNNA NIN SWARAM
KANNEERAALEERANAAM KAVILUKALOPPUKAYAALO?

പറയൂ നിൻ ഗാനത്തിൽ ആരും കൊതിക്കുമീ
മധുരിമ എങ്ങിനെ വന്നൂ?

PARAYOO NIN GAANATHIL AARUM KOTHIKKUMEE
MADHURIMA ENGINE VANNOO?
(This is one of my favourite Malayalam songs. Hats off to the writer, musician and the singer. I have made a humble attempt to translate the song here into English. If my translation fails to capture the beauty of the lyrics, kindly excuse me or correct me.)
How could you bring the sweetness of unsavoured honey to your song?
Is it because of the grace of that incredible moment you were born on the lap of the night?
Is it because someone dropped a bit of cosmic light on your forehead?
Is it because the heart’s pains turned into pieces of diamond and pierced the dark?
How could you bring this hitherto unheard sweetness to your song?
Is it because of your harmony with the chariot sound of the imminent dawn
coming with a flap of its tender wings trembling the tent of darkness?
Is it because your gracious voice wipe the tear-streaked cheeks?
Tell me, How could you bring this envious sweetness to your song?
 
(Thanks to Sri. K.Satchidanandan for suggesting some corrections) —by Santhosh Kumar Kana You can listen to the song here” https://www.youtube.com/watch?v=A-ZaDfUbIrQ