sa devi trividha bhavati saktyasana icchasaktih
kriyasaktih saksacchaktiriti icchasaktistrividha
bhavati shribhuminilatmika bhadrarupini prabhavarupini
somasuryagnirupa bhavati SOMATMIKA osadhinam
prabhavati kalpavrksapuspaphalalatagulmatmika
ausadhabhesajatmika amrtarupa devanam mahastoma-
phalaprada amrtena trptim janayanti devanamannena
pasunam trnena tattajjivanam suryadisakalabhuvana-
prakasini diva ca ratrih kalakalanimesamarabhya
ghatikastayamadivasa(vara)ratribhedena
paksamasartvayanasamvatsarabhedena manusyanam
satayuhkalpanaya prakasamana ciraksipravyapadesena
nimesamarabhya parardhaparyantam kalacakram
jagaccakramityadiprakarena cakravatparivartamanah
sarvasyaitasyaiva kalasya vibhagavisesah prakasarupah
kalarupa bhavanti agnirupa annapanadipraninam
ksuttrsnatmika devanam mukharupa vanausadhinam
sitosnarupa kasthesvantarbahisca nityanityarupa